หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service

เทศบาลตำบล
บางหลวง

อาคารจตุรมุข
เขื่อนเจ้าพระยา
'' ตำบลเกษตรมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม
ผู้นำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ''

วิสัยทัศน์ ทต.
บางหลวง

ศาสนสถานในชุมชน
บางหลวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
บางหลวง
ติดต่อ ทต. 056-405-198
รับแจ้งเหตุด่วน 056-405-200
เทศบาลตำบลบางหลวง
1
2
3
4
5
 
     
  เทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ ทต.บางหลวง 056-405-198  
  Email : bangluang123@outlook.co.th  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ศูนย์รวมข่าวสารท้องถิ่นตำบลบางหลวง
 
 
 
 
การมอบอำนาจให้ร้องทุกข์กล่าวโทษและดำเนินคดีอาญา [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
(ด่วนที่สุด)ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
การพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
แจ้งช่องทางเข้าถึงสื่อวัยรุ่น [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
(ด่วนที่สุด)ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฯ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
(ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี2564/65 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 44 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลฯ [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4ฯ [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
แจ้งประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ฯ [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม เดือน สิงหาคม 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ให้แก่ อปท. [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 34 
แจ้งข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีของอปท. [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม(ด่วนที่สุด) [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2116  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16241-16316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16071-16077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2121  [ 21 ก.ย. 2564 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5399  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2114  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2111  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2098  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การกำหนดผลงานที่เป็นประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน สน.บถ. มท 0809.4/ว33  [ 20 ก.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2113  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว2099  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2101  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-1- Antigen test self-test kits) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2106  [ 20 ก.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 20 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว กสธ. มท 0819.2/ว2068  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15604-15624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2073  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว2061  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2067 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว5356  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว2059 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5354  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช กสว. มท 0820.3/ว2053 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
 


จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำขยายผิวทางจราจรทางแยกบริเ [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำขยายผิวทางจราจรทางแยกบริเ [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายอะเบท สารเคมี [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อตู้เก็บเอกสาร (ชนิดบานเลื่อนแบบกระจก) จำนวน 4 [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างเพื่อเลี้ยงรับรองใน [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสำหรับเด็กปฐมว [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ [ 26 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้กักตัวในสถานท [ 23 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้แยกกักตัวหลัง [ 23 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลต [ 25 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรก [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรก [ 7 มิ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจอแสดงภาพคอมพิวเตอร์ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8777 [ 2 พ.ค. 2562 ]จ้างป้ายไวนิลโครงการคัดแยกขยะ จำนวน 18 ผืน โดยว [ 1 พ.ค. 2562 ]จ้างทำขาตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการคัด [ 1 พ.ค. 2562 ]จ้างเครื่องเสียง เครื่องไฟฟ้าและแสงสว่าง จำนวน [ 11 เม.ย. 2562 ]

 
 
   
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-

ตลาดบางกระเบื้อง
 
 
 
 
อบต.หนองบัว ประกาศสภา เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ [ 30 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 124 
ทต.นางลือ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ไพรนกยูง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.หางน้ำสาคร ประกาศฯ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมแทนการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ต [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ธรรมามูล เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.โพนางดำออก วันที่ 21 กันยายน 2564 นายมนตรี คุ้มเขตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก ร่วมกับสำนั [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.นางลือ นายกฯ พันท้าย เข้าร่วมประชุม ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเกษตรชุมชน [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ ตัดต้นไม้กีดขวางทางจราจร ทับสายไฟ และการเกิดวาตภัย หน้าวัดวังเคียน [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.เสือโฮก วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุพล ภูมิฐานนท์ นายอำเภอเมืองชัยนาท กาช [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.เสือโฮก วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเสือโฮก นำโดย นายวีระเดช เกตุสุว [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง จำนวน 2 ชุ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 3 รายการ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 26000 บีที [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
 
 
 
งานวางท่อระบายน้ำ (9 ก.ค. 2564)    อ่าน 864  ตอบ 0  
สอบถามการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ (6 พ.ค. 2564)    อ่าน 98  ตอบ 1  
เรื่องถนนสายเขื่อนเจ้าพระยาถึงหลังโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา (12 ม.ค. 2560)    อ่าน 6603  ตอบ 0  
 
 
E-Service
 
แบบคำขอความช่วยเหลือตัดกิ่งไม้หรือต้นไม้
ของเทศบาลตำบลบางหลวง
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
แบบคำขอน้ำประปา
ของเทศบาลตำบลบางหลวง
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
แบบคำขอไฟฟ้าสาธารณะ
ของเทศบาลตำบลบางหลวง
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 
 
 
  
 
 
  คุณต้องการให้เทศบาลตำบลบางหลวงพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านงานส่งเสริมคุณธรรมชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ด้านการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  
     
 
 
สายตรงนายก
084-777-7027
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
ทต.บางหลวง

facebook
ทต.บางหลวง
ทต.บางหลวง