เทศบาลตำบล บางหลวง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service

เทศบาลตำบล
บางหลวง

อาคารจตุรมุข
เขื่อนเจ้าพระยา
'' ตำบลเกษตรมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม
ผู้นำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ''

วิสัยทัศน์ ทต.
บางหลวง

ศาสนสถานในชุมชน
บางหลวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
บางหลวง
ติดต่อ ทต. 056-405-198
รับแจ้งเหตุด่วน 056-405-200
เทศบาลตำบลบางหลวง
1
2
3
4
5
 
     
  เทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ ทต.บางหลวง 056-405-198  
  Email : bangluang123@outlook.co.th  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ศูนย์รวมข่าวสารท้องถิ่นตำบลบางหลวง
 
 
 
 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาฯ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกอบจ.ชัยนาท และนายกทม.ชัยนาท) [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฯ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
เรื่อง ขออนุญาตเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (เรียน นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท) (ด่วนที่สุด) [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นฯ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
เรื่อง ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน (เรียน นายอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท) (ด่วนที่สุด) [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการชุดตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ปีงบประมาณ 2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
ตรวจสอบและรายงานข้อมูลผู้มีสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
การประกวดวาดรูประบายสี ภายใต้หัวข้อ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ชิงถ้วยพระราชทานฯ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 115 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทม.ชัยนาท) [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถอ.ทุกอำเภอ) [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 26 
ตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องในการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทม.ชัยนาท) [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards และร่วมจัดนิทรรศการในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2941  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563-2564 ของ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2952  [ 21 ก.ย. 2565 ]
การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2932 [ข้อหารือฯ]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) กพส. มท 0810.2/ว2947  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565 กศ. มท 0816.1/ว2945  [ 21 ก.ย. 2565 ]
 


ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒ [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลต [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อแบตเตอรี่ (รถขยะอัดท้าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒ [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศา [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมสำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบ [ 9 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายริมแม [ 5 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา [ 5 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ [ 5 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า (คอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู [ 5 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ [ 5 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ [ 5 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบล [ 18 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑-๗ ลงหินคลุ [ 20 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เท [ 4 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เท [ 2 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 8 ก.พ. 2565 ]ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงถนนลงหินคลุกรองพื้นทางพื้นที [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED (สี) ชนิด Network แ [ 15 ธ.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ [ 15 ธ.ค. 2564 ]

 
 
 
   
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-

ตลาดบางกระเบื้อง
 
 
 
 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายคันคลองส่งน [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
ทต.บางหลวง TOR โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านกรุณา ถนนสายหลังวัดกรุณ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.บางหลวง TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงน้ำดื่มอภิญญา หมู่ที่ 1 บ้านท่าทรา [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.บางหลวง TOR โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายคลองโพธิ์ หมู่ที่ 3 (ชน.40400) บ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.บางหลวง ํTOR โครงการซ่อมสร้างลงหินคลุกถนนในพื้นที่ทางการเกษตร สายนานายวิทูรย พุ่มนวล ถึง [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ชัยนาท รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.โพงาม ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุกโดยกล [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
ทต.โพงาม ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมตลิ่งทรุดตัวริมแม่น้ำน้ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
ทต.โพงาม ประชาสัมพันธ์ กำหนด วันเวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการกำจัดวัชพืชบ่อยืม หมู่ที่ 5,6 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
ทต.โพงาม ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการกจัดวัชพืชพร้อมขนย้ายคลองระบายน [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
ทต.หนองมะโมง พิธีปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) แล [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.บ้านเชี่ยน ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 9 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านเชี่ยน ประชาสัมพันธ์ วารสาร ที่นี่บางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว ฉบับที่2/2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.ธรรมามูล ตัดกิ่งใหญ่ที่หักโค้นขวางทางสัญจร [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.ธรรมามูล กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
 
 
 
ขอรับเบี้ยช่วยเหลือคนพิการใช้เอกสารอะไรบ้าง (18 เม.ย. 2565)    อ่าน 151  ตอบ 1  
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (11 มี.ค. 2565)    อ่าน 164  ตอบ 0  
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (10 มี.ค. 2565)    อ่าน 145  ตอบ 0  
 
 
E-Service
 
แบบคำขอความช่วยเหลือตัดกิ่งไม้หรือต้นไม้
ของเทศบาลตำบลบางหลวง
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
แบบคำขอน้ำประปา
ของเทศบาลตำบลบางหลวง
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
แบบคำขอไฟฟ้าสาธารณะ
ของเทศบาลตำบลบางหลวง
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 
 
 
  
 
 
  คุณต้องการให้เทศบาลตำบลบางหลวงพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านงานส่งเสริมคุณธรรมชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ด้านการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  
     
 
 
สายตรงนายก
056-40598 ต่อ 209
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
ทต.บางหลวง

facebook
ทต.บางหลวง
ทต.บางหลวง