หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service

เทศบาลตำบล
บางหลวง

อาคารจตุรมุข
เขื่อนเจ้าพระยา
'' ตำบลเกษตรมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม
ผู้นำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ''

วิสัยทัศน์ ทต.
บางหลวง

ศาสนสถานในชุมชน
บางหลวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
บางหลวง
ติดต่อ ทต. 056-405-198
รับแจ้งเหตุด่วน 056-405-200
เทศบาลตำบลบางหลวง
1
2
3
4
5
 
     
  เทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ ทต.บางหลวง 056-405-198  
  Email : bangluang123@outlook.co.th  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ศูนย์รวมข่าวสารท้องถิ่นตำบลบางหลวง
 
 
 
 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน (เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท) [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ด่วนที่สุด [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ขอแจ้งปรับขั้นตอนการประเมินสถานประกอบการ ระบบ Thai Stop Covid Plus ด่วนที่สุด [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยนาท [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
เรื่อง แนวทางการส่งเรื่องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองด้วยระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาฯ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอสรรคบุรี) [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (เทศบาลเมืองชัยนาท)) [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนฯ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา (เรียน นายอำเภอมโนรมย์) [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
เรื่อง ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามรบ.มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ (เรียน นายอำเภอเมืองชัยนาท) [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินฯ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
การโอนเงินรายได้จากค่าปรับให้ อปท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 37 
แจ้งข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีอบจ.. เดือนเมษายน.65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรทไย เดือนเมษายน2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน เมษายน 65 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณฯ รุ่นที่ 7(ถึง ทถอ.สรรคบุรี) [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
 
ยกเลิกการเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1551,1552  [ 26 พ.ค. 2565 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1549  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียน กศ. มท 0816.5/ว1543  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3609  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1450 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กม. มท 0804.6/ว1507  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 2/2565) กพส. มท 0810.6/ว1513  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การติดตามรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1544 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1539  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1478 [เอกสาร] [เอกสาร] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816/ว1516  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1519  [ 25 พ.ค. 2565 ]
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว1517 [เอกสาร]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์ ด้วยรูปแบบ e-Learning ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1512  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1508  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) กพส. มท 0810.7/ว1506  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็กในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย กศ. มท 0816.1/ว1458  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1505  [ 24 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 สน.บถ.  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว49  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1492  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กศ. มท 0816.2/ว1489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฐมนิเทศโครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฯ ภูมิภาคที่ 1 ภาคกลาง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1503 [เอกสาร]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เท [ 2 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 8 ก.พ. 2565 ]ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงถนนลงหินคลุกรองพื้นทางพื้นที [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ [ 15 ธ.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED (สี) ชนิด Network แ [ 15 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต [ 13 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ [ 2 ธ.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ [ 1 ธ.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ [ 1 ธ.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ [ 1 ธ.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED (สี) ชนิด Network แ [ 1 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เท [ 29 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเ [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อยางรถยนต์ (รถดับเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนประปาหมู่บ้า [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 12 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ประจำปีงบประมาณ [ 12 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้กักตัวในสถานท [ 26 ต.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้าน [ 25 ต.ค. 2564 ]วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) [ 20 ต.ค. 2564 ]

 
 
 
   
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-

ตลาดบางกระเบื้อง
 
 
 
 
อบต.บ่อแร่ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) [ 31 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 47 
ทต.ธรรมามูล ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่1 ตำบลธรรมามูล [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.เสือโฮก วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระเดช เกตุสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลเสือ [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยกรด เทศบาลตำบลห้วยกรดลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์คนไร้ที่พึ่งแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งในเขตตำบ [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยกรด เทศบาลตำบลห้วยกรดลงพื้นที่ร้องเรียนเหตุรำคาญตามแนวทางพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.ห้วยกรด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยกรดและรถกระเช้าไฟฟ้าลงพื้นที่ตัดต้นไม้ [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยกรด เทศบาลตำบลห้วยกรดลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ป่วยโควิด 2019 [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.หาดอาษา จัดการประชุมสภา สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านเชี่ยน [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหาร [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ธรรมามูล ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.แพรกศรีราชา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองน้อย [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.เสือโฮก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวีระเดช เกตุสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
 
 
 
ขอรับเบี้ยช่วยเหลือคนพิการใช้เอกสารอะไรบ้าง (18 เม.ย. 2565)    อ่าน 46  ตอบ 1  
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (11 มี.ค. 2565)    อ่าน 57  ตอบ 0  
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (10 มี.ค. 2565)    อ่าน 46  ตอบ 0  
 
 
E-Service
 
แบบคำขอความช่วยเหลือตัดกิ่งไม้หรือต้นไม้
ของเทศบาลตำบลบางหลวง
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
แบบคำขอน้ำประปา
ของเทศบาลตำบลบางหลวง
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
แบบคำขอไฟฟ้าสาธารณะ
ของเทศบาลตำบลบางหลวง
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 
 
 
  
 
 
  คุณต้องการให้เทศบาลตำบลบางหลวงพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านงานส่งเสริมคุณธรรมชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ด้านการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  
     
 
 
สายตรงนายก
056-40598 ต่อ 209
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
ทต.บางหลวง

facebook
ทต.บางหลวง
ทต.บางหลวง