หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service

เทศบาลตำบล
บางหลวง

อาคารจตุรมุข
เขื่อนเจ้าพระยา
'' ตำบลเกษตรมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม
ผู้นำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ''

วิสัยทัศน์ ทต.
บางหลวง

ศาสนสถานในชุมชน
บางหลวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
บางหลวง
ติดต่อ ทต.
056-405-198 ต่อ 9
เทศบาลตำบลบางหลวง
1
2
3
4
5
 
     
  เทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ ทต.บางหลวง 056-405-198-9  
  Email : chainat_2511@bang-luang.go.th  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ศูนย์รวมข่าวสารท้องถิ่นตำบลบางหลวง
 
 
 
 
 
 
การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ฯ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 7 
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ฯ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 7 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฯ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 12 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ ฯ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 6 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 12 
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 10 
เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของอปท. (ด่วนที่สุด) [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 11 
การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยจังหวัดชัยนาท [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 8 
โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 7 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ฯ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 11 
เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร \"หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของอปท. รุ่นที่ 5\" [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 12 
การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากร บุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 14 
การอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานทะเบียน สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชัยนาท [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 10 
ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ฯ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 12 
ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ฯ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 10 
ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรม ฯ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 20 
มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 14 
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 14 
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 12 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 17 
 
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว471 [แบบป้ายโครงการฯ] [ประมาณการราคาฯ]  [ 17 ก.พ. 2563 ]
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเรื่องการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน (Platform Based Management : PBM) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว442  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน สน.คท. มท 0808.2/ว394  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว0924  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว417 [คู่มือการกรอกข้อมูล]  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3./ว419  [ 13 ก.พ. 2563 ]
กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว421  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว420  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว399  [ 13 ก.พ. 2563 ]
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว410  [ 12 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งรวมข้อมูลการตอบข้อหารือด้านการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ANSWER BOX) สน.บถ. มท 0809.4/ว347 [Answer box] [คู่มือเลื่อนเงินเดือน]  [ 11 ก.พ. 2563 ]
ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว372  [ 11 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน ตบ. มท 0805.2/ว384  [ 11 ก.พ. 2563 ]
 


ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8777 [ 2 พ.ค. 2562 ]จ้างป้ายไวนิลโครงการคัดแยกขยะ จำนวน 18 ผืน โดยว [ 1 พ.ค. 2562 ]จ้างทำขาตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการคัด [ 1 พ.ค. 2562 ]จ้างเครื่องเสียง เครื่องไฟฟ้าและแสงสว่าง จำนวน [ 11 เม.ย. 2562 ]เช่าพัดลมไอน้ำ 1 ตัว จำนวน 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเ [ 10 เม.ย. 2562 ]ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ผ้าเย็น เพื่อใช้ในโครงการป้ [ 10 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางรถยนต์ รถขยะหม [ 9 เม.ย. 2562 ]ซื้อผ้าห่มองค์เจดีย์ จำนวน 200 เมตร สำหรับใช้ในโ [ 9 เม.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในด้านการสื่อสาร จำนวน 4 รายการ [ 1 เม.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องเพาเวอร์ซัพพลาย จำนวน 1 เครื่อง โดยว [ 1 เม.ย. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 [ 1 เม.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 2 รายการ 1. แบบหล่อคอนกรีต [ 29 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้าน [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุประปา จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 21 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลียว [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเ [ 20 มี.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (กลบหลุมบ่อ) บริเ [ 18 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 3930 ชัยนาท [ 18 มี.ค. 2562 ]

 
 
   
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-

ตลาดบางกระเบื้อง
 
 
 
 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประชาสัมพันธุ์การกำหนดราคากลางขุดลอกสระ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บ่อแร่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา ส [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประชาสัมพันธุ์การกำหนดราคากลางซ่อมแซมปร [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ไพรนกยูง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยรางจิก หมู่ที่ 7 บ้านรางจิก [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ตลุก ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อเทศบาลตำบลตลุก [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.กุดจอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประชาสัมพันธุ์การกำหนดราคากลางขุดลอกสระ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยกรด ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตงานวางท่อระบายร้ำพร้อมบ่อพัก ม. 1 ตำบลห้วยกรด [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยกรด ขออนุมัติราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกรด [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
 
 
 
หาสมุนไพรพวกนี้ไปขายกันเถอะ (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 103  ตอบ 0  
งานวางท่อระบายน้ำ (6 มิ.ย. 2560)    อ่าน 553  ตอบ 0  
เรื่องถนนสายเขื่อนเจ้าพระยาถึงหลังโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา (12 ม.ค. 2560)    อ่าน 501  ตอบ 0  
 
 
  
 
 
  คุณต้องการให้ ทต.บางหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการจัดการศึกษา
  การสื่อสารภายในตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  
     
 
 
สายตรงนายก
084-777-7027
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10