หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service

เทศบาลตำบล
บางหลวง

อาคารจตุรมุข
เขื่อนเจ้าพระยา
'' ตำบลเกษตรมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม
ผู้นำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ''

วิสัยทัศน์ ทต.
บางหลวง

ศาสนสถานในชุมชน
บางหลวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
บางหลวง
ติดต่อ ทต.
056-405-198 ต่อ 9
เทศบาลตำบลบางหลวง
1
2
3
4
5
 
     
  เทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ ทต.บางหลวง 056-405-198-9  
  Email : chainat_2511@bang-luang.go.th  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ศูนย์รวมข่าวสารท้องถิ่นตำบลบางหลวง
 
 
 
 
 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ \"รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด - 19\" [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ด่วนที่สุด) [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม \"วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563\" [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 24 
แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
ปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1/2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2563) [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2563) [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าใช้งาน ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่ง พนักงานบัญชี ประจำปี 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
การลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ รุ่นที่ 11 -40 [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
 
กง.กจ.(กพส.) ขอเเจ้งหนังสือลงเว็บไซต์ สถ. ที่ มท 0810.8/ว2879 ลว 18 กย.63 เรื่อง เเจ้งรายชื่อผู้ประสารงานเเละหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2879 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว2873  [ 18 ก.ย. 2563 ]
แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ กพส. มท 0810.7/ว2871  [ 18 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2841  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๘/๒๕๖๓ สน.คท. มท 0808.3/ว2854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2865  [ 17 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว74  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2855  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว2848  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2856  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2842  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15990-16065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/15986-15989 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
รายงานปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2563 ]
ซ้อมการมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ?จังหวัดสะอาด? ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.02/ว2839  [ 16 ก.ย. 2563 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูล เฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จพร้อมยืนยันข้อมูลในวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2837  [ 16 ก.ย. 2563 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2835  [ 16 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15849-15913 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 40 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2824  [ 15 ก.ย. 2563 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี กค. มท 0803.3/ว2823  [ 15 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15374-15449 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ สถจ. ส่งสำเนาสัญญาเช่าที่เก็บเอกสาร สำเนาจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด สำเนาสัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ปี 2563 และสำรวจค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ข้อมูลอัตราค่าเช่าบ้านต่อเดือนปี 2564 และรายงานข้อมูลการเบิกค่าเช่าบ้านปี 2563 รายบุคคล ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2812 [แบบรายงาน]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 9-10 สน.คท. มท 0808.3/ว2808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
 


ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8777 [ 2 พ.ค. 2562 ]จ้างป้ายไวนิลโครงการคัดแยกขยะ จำนวน 18 ผืน โดยว [ 1 พ.ค. 2562 ]จ้างทำขาตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการคัด [ 1 พ.ค. 2562 ]จ้างเครื่องเสียง เครื่องไฟฟ้าและแสงสว่าง จำนวน [ 11 เม.ย. 2562 ]เช่าพัดลมไอน้ำ 1 ตัว จำนวน 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเ [ 10 เม.ย. 2562 ]ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ผ้าเย็น เพื่อใช้ในโครงการป้ [ 10 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางรถยนต์ รถขยะหม [ 9 เม.ย. 2562 ]ซื้อผ้าห่มองค์เจดีย์ จำนวน 200 เมตร สำหรับใช้ในโ [ 9 เม.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในด้านการสื่อสาร จำนวน 4 รายการ [ 1 เม.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องเพาเวอร์ซัพพลาย จำนวน 1 เครื่อง โดยว [ 1 เม.ย. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 [ 1 เม.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 2 รายการ 1. แบบหล่อคอนกรีต [ 29 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้าน [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุประปา จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 21 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลียว [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเ [ 20 มี.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (กลบหลุมบ่อ) บริเ [ 18 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 3930 ชัยนาท [ 18 มี.ค. 2562 ]

 
 
   
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-

ตลาดบางกระเบื้อง
 
 
 
 
อบต.กุดจอก รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประ [ 28 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 71 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อใ [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.โพนางดำออก ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้า [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกอาคารศูนย์พัฒ [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (พร้อม [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 65 รายการ [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและรับรองแบบรูปรายการก่สร้าง [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บางหลวง TOR งานปรับปรุงขยายท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านกรุณา หมู่ที่ 5 ตำบลบางหลว [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หางน้ำสาคร ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตจากถนนหมายเลข 3212 กิโลเมตรที่ 11 [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ เสาคอนกรีต ขนาด ๑๐ x ๑๐ x [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.สุขเดือนห้า มอบของที่ระลึก//โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.สุขเดือนห้า โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.สุขเดือนห้า มอบเกียรติบัตร//โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ฯ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.ธรรมามูล ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ ครั้งที่ 3/2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.สุขเดือนห้า มอบเกียรติบัตร//โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
 
 
 
หาสมุนไพรพวกนี้ไปขายกันเถอะ (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 159  ตอบ 0  
งานวางท่อระบายน้ำ (6 มิ.ย. 2560)    อ่าน 595  ตอบ 0  
เรื่องถนนสายเขื่อนเจ้าพระยาถึงหลังโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา (12 ม.ค. 2560)    อ่าน 535  ตอบ 0  
 
 
  
 
 
  คุณต้องการให้ ทต.บางหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการจัดการศึกษา
  การสื่อสารภายในตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  
     
 
 
สายตรงนายก
084-777-7027
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10