หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service

เทศบาลตำบล
บางหลวง

อาคารจตุรมุข
เขื่อนเจ้าพระยา
'' ตำบลเกษตรมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม
ผู้นำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ''

วิสัยทัศน์ ทต.
บางหลวง

ศาสนสถานในชุมชน
บางหลวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
บางหลวง
ติดต่อ ทต. 056-405-198
รับแจ้งเหตุด่วน 056-405-200
เทศบาลตำบลบางหลวง
1
2
3
4
5
 
     
  เทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ ทต.บางหลวง 056-405-198  
  Email : bangluang123@outlook.co.th  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ศูนย์รวมข่าวสารท้องถิ่นตำบลบางหลวง
 
 
 
 
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (ทุกอำเภอและทม.)) [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ฯ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับฯ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 ฯ  [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้อปท. ประจำปี 2565 (ทุกอำเภอ และทม.) [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 (ทุกอำเภอ และทม.) [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ด่วนที่สุด มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด (ทม.) [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด (เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ) ด่วนที่สุด [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ด่วนที่สุด (อ.วัดสิงห์ อ.สรรคบุรี และทม.) [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
แจ้งกำหนดตรวจงานอปท.ในเขตอำเภอสรรพยา [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
แจ้งการโอนเงินมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ.เดือน ธ.ค.64 [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน ฯ [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยฯ [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 33 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 กพส. มท 0810.4/ว171  [ 21 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว168  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) สน.คท. มท 0808.2/618-621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.3/ว183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 กศ. มท 0816.3/ว182  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว172  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว166  [ 20 ม.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว10 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex สบ.พถ. มท 0807.2/ว157  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว160  [ 19 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
 


ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงถนนลงหินคลุกรองพื้นทางพื้นที [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ [ 15 ธ.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED (สี) ชนิด Network แ [ 15 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต [ 13 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ [ 2 ธ.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ [ 1 ธ.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ [ 1 ธ.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ [ 1 ธ.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED (สี) ชนิด Network แ [ 1 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เท [ 29 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเ [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อยางรถยนต์ (รถดับเพลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนประปาหมู่บ้า [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 12 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ประจำปีงบประมาณ [ 12 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้กักตัวในสถานท [ 26 ต.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้าน [ 25 ต.ค. 2564 ]วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) [ 20 ต.ค. 2564 ]วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) [ 20 ต.ค. 2564 ]วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 20 ต.ค. 2564 ]

 
 
 
   
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-

ตลาดบางกระเบื้อง
 
 
 
 
ทต.ธรรมามูล ดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำและทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.โพงาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้า [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 77 
ทต.ธรรมามูล ดำเนินการตัดหญ้าและทำการเปลี่ยนปั้ม [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
ทต.ธรรมามูล การบำรุงและดูแลรักษารถเก็บขยะ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงรางรับน้ำฝนตลาดสดเทศบาลฯ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าและอาหารของชุมชนบริเวณเชิงสะพานข้ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าและอาหารของชุมชนตลาดริมน้ำ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน้ำวัดมเห-ยงย์ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.หางน้ำสาคร ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำค [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรายระบายน้ำ คสล. ซอยหน้าพระลาน 10 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าชัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.โพนางดำออก วันที่ 20 มกราคม 2565 นายมนตรี คุ้มเขตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก ออกสำรวจถนน [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
อบต.สุขเดือนห้า การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 288 
อบต.สุขเดือนห้า คู่มือประชาชน ขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 254 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 108 
 
 
 
งานวางท่อระบายน้ำ (9 ก.ค. 2564)    อ่าน 997  ตอบ 0  
สอบถามการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ (6 พ.ค. 2564)    อ่าน 187  ตอบ 1  
เรื่องถนนสายเขื่อนเจ้าพระยาถึงหลังโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา (12 ม.ค. 2560)    อ่าน 6694  ตอบ 0  
 
 
E-Service
 
แบบคำขอความช่วยเหลือตัดกิ่งไม้หรือต้นไม้
ของเทศบาลตำบลบางหลวง
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
แบบคำขอน้ำประปา
ของเทศบาลตำบลบางหลวง
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
แบบคำขอไฟฟ้าสาธารณะ
ของเทศบาลตำบลบางหลวง
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 
 
 
  
 
 
  คุณต้องการให้เทศบาลตำบลบางหลวงพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านงานส่งเสริมคุณธรรมชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ด้านการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  
     
 
 
สายตรงนายก
084-777-7027
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
ทต.บางหลวง

facebook
ทต.บางหลวง
ทต.บางหลวง