หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service

เทศบาลตำบล
บางหลวง

อาคารจตุรมุข
เขื่อนเจ้าพระยา
'' ตำบลเกษตรมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม
ผู้นำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ''

วิสัยทัศน์ ทต.
บางหลวง

ศาสนสถานในชุมชน
บางหลวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
บางหลวง
ติดต่อ ทต.
056-405-198 ต่อ 9
เทศบาลตำบลบางหลวง
1
2
3
4
5
 
     
  เทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ ทต.บางหลวง 056-405-198-9  
  Email : chainat_2511@bang-luang.go.th  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ศูนย์รวมข่าวสารท้องถิ่นตำบลบางหลวง
 
 
 
 
 
โครงการประชุมติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
เรื่อง หารือการขออนุมัติทำกิจการนอกเขตเทศบาลเมืองชัยนาท (เรียน นายอำเภอเมืองชัยนาท) [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
หนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที่ ชน 0023.3/ว4301 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดสรร/โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
หนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที่ ชน 0023.3/ว4299 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการและตรวจสอบข้อมูล [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
หนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที่ ชน 0023.3/9837 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดิน [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
หนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที่ ชน 0023.3/ว4290 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดสรร/การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
หนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที่ ชน 0023.3/ว4289 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดสรร/การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
หนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที่ ชน 0023.3/ว4288 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดสรร/โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องฯ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือนไข ฯ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ฯ  [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 25 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
 
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว7667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กยผ. มท 0815.4/ว124  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3662  [ 26 พ.ย. 2563 ]
เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3664  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3663 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/21642-21681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.3/ว3631  [ 26 พ.ย. 2563 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 22-23 สน.คท. มท 0808.3/ว3659 [รายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3658  [ 26 พ.ย. 2563 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว3651  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว3654  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/ว3643  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3644  [ 25 พ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3632  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3624  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตบ. มท 0805.4/ว6885  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3607  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3623  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3619  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3620 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
 


ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8777 [ 2 พ.ค. 2562 ]จ้างป้ายไวนิลโครงการคัดแยกขยะ จำนวน 18 ผืน โดยว [ 1 พ.ค. 2562 ]จ้างทำขาตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการคัด [ 1 พ.ค. 2562 ]จ้างเครื่องเสียง เครื่องไฟฟ้าและแสงสว่าง จำนวน [ 11 เม.ย. 2562 ]เช่าพัดลมไอน้ำ 1 ตัว จำนวน 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเ [ 10 เม.ย. 2562 ]ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ผ้าเย็น เพื่อใช้ในโครงการป้ [ 10 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางรถยนต์ รถขยะหม [ 9 เม.ย. 2562 ]ซื้อผ้าห่มองค์เจดีย์ จำนวน 200 เมตร สำหรับใช้ในโ [ 9 เม.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในด้านการสื่อสาร จำนวน 4 รายการ [ 1 เม.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องเพาเวอร์ซัพพลาย จำนวน 1 เครื่อง โดยว [ 1 เม.ย. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 [ 1 เม.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 2 รายการ 1. แบบหล่อคอนกรีต [ 29 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้าน [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุประปา จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 21 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลียว [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเ [ 20 มี.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (กลบหลุมบ่อ) บริเ [ 18 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 3930 ชัยนาท [ 18 มี.ค. 2562 ]

 
 
   
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-

ตลาดบางกระเบื้อง
 
 
 
 
อบต.เขาท่าพระ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 102 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ห [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.โพนางดำออก ครม.ขยายเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 256 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.สุขเดือนห้า รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๖๓ [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.บางหลวง TOR โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบ [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.มะขามเฒ่า ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.สรรคบุรี ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.โพนางดำออก ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับคว [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.เขาท่าพระ ประชาสัมพันธ์...กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 35 
ทต.หาดท่าเสา ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยวิสามัญ สมัยที่ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.หาดท่าเสา ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยวิสามัญ สมัยที่ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.มะขามเฒ่า ลงพื้นที่สำรวจผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ตำบลมะขามเฒ่า ประจำปีงบปร [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.มโนรมย์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลมโนรมย์ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.มโนรมย์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลมโนรมย์ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลมโนรมย์ สมัยสามัญ ส [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
 
 
 
หาสมุนไพรพวกนี้ไปขายกันเถอะ (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 210  ตอบ 0  
งานวางท่อระบายน้ำ (6 มิ.ย. 2560)    อ่าน 635  ตอบ 0  
เรื่องถนนสายเขื่อนเจ้าพระยาถึงหลังโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา (12 ม.ค. 2560)    อ่าน 576  ตอบ 0  
 
 
  
 
 
  คุณต้องการให้ ทต.บางหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการจัดการศึกษา
  การสื่อสารภายในตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  
     
 
 
สายตรงนายก
084-777-7027
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10