หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สล. มท 0801.2/ว317 3 ก.พ. 2563
แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว316 3 ก.พ. 2563
แจ้งขยายปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว235 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.พ. 2563
การสำรวจข้อมูลการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว315 [แบบรายงานฯ] 3 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว306 31 ม.ค. 2563
กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/0644 31 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กศ. มท 0816.3/ว297 31 ม.ค. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1248 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ม.ค. 2563
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว284 31 ม.ค. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1319-1394 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ม.ค. 2563
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน สน.คท. มท 0808.2/ว280 31 ม.ค. 2563
โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว299 31 ม.ค. 2563
การบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว304 31 ม.ค. 2563
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว283 31 ม.ค. 2563
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว282 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ม.ค. 2563
สำรวจรายละเอียดข้อมูลผู้ที่จะนำส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญรอบเดือนตุลาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว4 [แบบสรุปรายชื่อฯ] 31 ม.ค. 2563
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว285 [เอกสารแนบ] 31 ม.ค. 2563
ขอแก้ไขข้อความตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว23 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. ตำแหน่งครู สน.บถ. มท 0809.5/ว251 31 ม.ค. 2563
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 30 ม.ค. 2563
ขอมอบหนังสือ 3Rs : บันทึกความสำเร็จในการคัดแยกขยะ และหนังสือรายงานสถานการณ์มลพิษ ของประเทศไทย ปี 2561 สล. มท 0801.3/ว1169 30 ม.ค. 2563
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 898
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
084-777-7027
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10