หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
   
 
 


ส.ต.ท.สนั่น สิริบำเพ็ญทาน
ปลัดเทศบาล


นางสาวฐาปนี บุญธรรม
รองปลัดเทศบาล
 
 


นางสาวปิยมาภรณ์ เสริมวิทย์ภิญโญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร


นางสาวณัฐกานต์ แก้วลาวเวียง
นักวิชาการศึกษา


นายนพดล กลิ่นถนอม
นักพัฒนาชุมชน


นายทัศนัย สิงห์โตทอง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางจิรวรรณ แท่นขำ
ครูผู้ดูแลเด็ก (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)


นางเบ็ญจมาศ โตตระการ
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวสร้อยนภา เนินผา
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย