เทศบาลตำบล บางหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 


การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข้ง
อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ

การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ ประปา)

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค(ครัวเรือน) และการเกษตรกรรม
 
 


การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นชุมชนให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐานและเพิ่มช่องทางการตลาด

การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง
 
 


การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

การรณรงค์ ป้องกัน ยาเสพติด โรคติดต่อและการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรมีการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ

การส่งเสริมการสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อย
 
 


การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ การท่องเที่ยว

การพัฒนาแห่งท่องเที่ยว

การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของชุมชน

การส่งเสริม การวางและจัดทำผังเมืองรวม

การบริหารจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ
 
 


การส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
056-405198 ต่อ 209
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10